Moderamen

 

Moderamen – Dagelijks bestuur

Samenstelling

Predikant                              Vacant
Scriba                                     Dhr. G. Dekker
Voorzitter                               Dhr. E Dedden

Namens de colleges

Kerkrentmeesters               Dhr. E. Dedden
Ouderlingen                          Vacant
Diakenen                                Vacant

Predikant, scriba en voorzitter hebben altijd zitting in het moderamen.

De zittingsduur van de leden die namens de colleges afgevaardigd zijn bedraagt vier jaar.

 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen, wat gezien kan worden als het dagelijks bestuur van de gemeente.

Belangrijk onderdeel binnen het geheel zijn de praeses (voorzitter) en de scriba (secretaris). Zij zijn verantwoordelijk voor de agenda en zorgen er bovendien voor dat de kerkenraad goed geïnformeerd is. Daarnaast maken gewoonlijk ook de voorzitters van de colleges van diakenen, de ouderlingen en de kerkrentmeesters deel uit van het moderamen zodat elk ambt is binnen het moderamen vertegenwoordigd is.

De scriba en praeses bereiden in samenspraak met de predikant, onder meer aan de hand van de ingekomen stukken, de vergaderingen van het moderamen voor en behandelen tevens de lopende zaken. Het moderamen doet het voorwerk voor de kerkenraadsvergaderingen en voert de besluiten van de kerkenraad uit.

De praeses
De praeses (voorzitter) van de kerkenraad, zit ook het moderamen voor. Samen met de scriba worden de vergaderingen van moderamen en kerkenraad voorbereid. Het is hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze vergaderingen ordelijk en helder verlopen, zodat er besluiten kunnen worden genomen en deze duidelijk worden geformuleerd.

De scriba
De scriba heeft als de centrale spil in de kerkelijke organisatie een sleutelrol in de gemeente. De Scriba verzorgt naast de agendering en notulering tevens de planning en organisatie van de correspondentie van de kerkelijke gemeente.