College van Kerkrentmeesters

Aan het College van Kerkrentmeesters is de zorg voor alle stoffelijke aangelegen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, toevertrouwd. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters.

De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de Kerkenraad.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters:

Bert Dedden: Voorzitter,

Dick Zeefat: penningmeester

Jan Jongschaap,  gebouwen

Het secretariaat berust bij het kerkelijk bureau.

 

Op hoofdlijnen zijn de taken als volgt te omschrijven:

 • het vaststellen van de materiële behoeften van de gemeente en de wijze waarop daarin wordt voorzien;
 • het zorgdragen voor de geldwerving en de juiste besteding van de financiële middelen en gebruik van de overige eigendommen.
 • het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van de kerk voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheer van het kerkgebouw, de pastorie, de landerijen en andere eigendommen;
 • personeelsbeleid
 • de ledenadministratie
 • het bijhouden van de doop-, belijdenis- en trouwboeken;
 • het beheren van het archief van de gemeente;
 • het beheren van verzekeringspolissen;
 • het samenstellen, samen met de diaconie, van het collecterooster
 • het samenstellen van het predikanten- en organisten rooster
 • het meewerken aan het voorbereiden en opstellen van het beleidsplan van de gemeente;
 • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente.

Het werven van gelden is misschien wel de belangrijkste taak voor het College van Kerkrentmeesters, omdat deze alle andere taken mogelijk moet maken. De ouderling-kerkrentmeesters zijn daarin volledig afhankelijk van de mate waarin de gemeente, hierin wil voorzien. De financiële middelen worden o.a. verkregen door de jaarlijkse actie Kerkbalans, collecten, giften en legaten.

Er kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde ‘collectemunten’, deze zijn op de eerste zondag van de maand verkrijgbaar bij de dienstdoende Kerkrentmeester.

Het banknummer van het College van Kerkrentmeesters is: NL17 RABO 014 90 05 717 t.n.v. College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold.

Contact: kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl